Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.
Merry Christmas

It Has Begun

 Editorial, 24 December 2014

What will be Ankara’s response to the commemorations of the Genocide of Armenians? Earlier this year several official Turkish spokesmen announced that the government had allocated a multi-million dollar budget in an orchestrated campaign to combat the Armenian assertions re the Ottoman Turkey/Republic of Turkey planned annihilation of Armenians from 1915 to 1923. The Turkish denialist campaign will be probably monolithic, unlike the Armenian effort which will be multi-pronged because of the Armenia and Armenian Diaspora duality, in addition to the Diaspora’s far-flung status.

The Turkish government campaign has begun with soft lobs.

In the past month it has been announced in Turkey that… ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Villains, Heroes of 2014

Some of the heroes and villains who visited us this past year are perennials while others made the scene for the first time. Some will probably leave the stage sometime next year or the year after but they will have made an impact—positive and negative, large or small on issues of concern to most Armenians. Here it is: our—admittedly subjective--choices of 12 villains and 12 heroes who made a difference to the Armenian nation in 2014. The list is not in descending or ascending order. We invite you to add your choices to the list. Please send your candidates to Keghart.com below this article.—Editor

Picks of Keghart.com ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

The Kars Treaty--Neither Fish nor Fowl

NCWA's legal advisory board examines the controversial treaty

The Kars Treaty signatories were the Soviet Union, the Armenian, Georgian Soviet Socialist republics and Azerbaijan Soviet Socialist Republic, as well as the Turkish Assembly in Angora (Ankara), prior to the founding of the Republic of Turkey. The treaty is a crucial event in modern Armenian history. It's also controversial and often misunderstood. The legal advisory board of the National Congress of Western Armenians explains the shortcomings of the treaty. --Editor.


The Treaty of Alexandropol was signed on Dec. 2, 1920 between Turkish revolutionaries  (before the declaration of the Republic of Turkey) and the Government of the Republic of Armenia.  Article 11 of the treaty declared the Sèvres Treaty “null and void”. The territory of the Republic of Armenia was reduced by more than 50%. The treaty was supposed to have been ratified within one month by the parliament of the Republic of Armenia.  It was, however, never ratified due to the occupation of the RoA by the armies of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR). It was eventually replaced by the Kars Treaty as stipulated in Article I of the Kars Treaty. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Blind Patriots Damage Armenian Cause

By Hamo Moskofian, Beirut, 23 December 2014

It seems the more things change, the more they remain the same in extremist circles in Turkey. The most recent victim of this mindset are the Turkish intellectuals who have acknowledged the Genocide of Armenians. Among this righteous group is Hassan Cemal, the grandson of the notorious Cemal Pasha, a member of the Young Turk trio which ordered the Genocide of Armenians in 1915.

Hassan Cemal, one of the most prominent journalists and editors in Turkey, visited Armenia recently for a book tour. During his stay, he visited the Dzidzernagapert Genocide Memorial and Museum to pay his respects to the 1.5 Armenian victims of the Ottoman-perpetrated genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

«Կեանք Չկայ…»

«Եկեղեցիէն Յոյս Առաւ Հայ Ժողովուրդը»
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետ

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Ապու Տապի, 23 Դեկտեմբեր 2014

1980-ական տարիներուն էր, Պէյրութ: Համալսարանական ուսանողներ էինք: Արաբական ծոցի տարածաշրջանէն մեծ գործարարներու ներկայացուցիչներ կը հանդիպէին ուսանողներու հետ եւ կը ջանային համոզել մեզ` մեկնելու այս երկիրներ`աշխատանքային կարելիութիւններու համար: Եթէ մէկ-մէկ կը թուէին աշխատանքային տուեալները, պայմանները ու առաւելութիւնները, բայց կը յստակացնէին նաեւ, թէ տարածաշրջանին մէջ «կեանք չկայ», բայց կայ «աշխատանք», նաեւ` «վարձատրութիւն»:

Հասկնալով հանդերձ անոնց անկեղծութիւնը, պէտք էր նաեւ փորձէինք հասկնալ, թէ ի՛նչ կրնայ նշանակել «կեանք չկայ»: Ու տակաւին, որպէս երիտասարդներ ու կեանքին սեմէն նոր մտած տաքարիւն հայեր, բնականաբար պիտի ուզէինք կերտել մեր ապագան, բայց նաեւ` ապրելով կեանքը: Եւ այս իրականութիւնները եթէ մեզ մէկ կողմէ կը քաջալերէին, բայց նաեւ տարակուսանքի մթնոլորտ կը ստեղծէին մեր երիտասարդական տրամադրութիւններուն մէջ: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

UK Media Coverage of Armenian Massacres IV & V

By Katia M. Peltekian, Beirut

British Response to the Armenian Massacres of 1914-23

Part 4: Official Response

The subsequent parliamentary discussions on Cilicia and the on-going massacres took the same line of thought, and when push came to shove, the Government dismissed the issue by declaring that Cilicia was under French jurisdiction, not British. The British Government also blamed the Americans for taking so much time to decide whether the USA would accept the mandate over Armenia; some circles believed that this hesitance to finalize the Peace Treaty with Turkey gave Turkey the impetus to demand more beneficial terms despite the fact that it had lost the war. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

A Tale of Three Cities

Rev. Dr. Vrej Nersessian is a senior priest of the Armenian Apostolic Church and holds a doctorate in theology from King's College, London. He is a world authority on the Christian Middle East. Rev. Nersessian is the author of a number of significant works on Armenian Christian art and Christianity. He was born in Iran (1948), educated at Martasiragan Djemaran of Calcutta, and at Echmiadzin. Subsequently he moved to London where he became the curator of the Christian Middle East Section at the British Library, a position that he held for many years.

Rev. Dr. Vrej Nerses Nersessian, 7 December 2014

On the website of the Catholicosate of Holy Echmiadzin is a communique  concerning the recent episcopal gathering, in which representatives from the dioceses from around the world had allegedly tabled the motion to demote the Patriarchates of Jerusalem and Constantinople to the status of dioceses of a sort. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.8 (5 votes)

"The Kurds and the Armenian Question 1877-1920"

The below book review is the abridged English adaptation of the Armenian original that appeared in “Zartonk” social-political daily in Beirut, Lebanon, December 3, 2014. We present it to Keghart.com readers as illustration of Turkey's and of its cronies continued propaganda campaign to falsify the historical facts of the “Armenian Question” and the Genocide of Armenians.

By Hovsep Artinian, Beirut

"The Kurds and the Armenian Question 1877-1920", by Iraqi-Kurd Dr. Hokar Taher Tawfik, was published lately in Beirut, Lebanon, jointly by the "Dar El Farabi" Publishing House of Beirut and the “Aras” publishing house of Erbil, the capital of Iraqi Kurdistan. Tawfik was born (1977) in Duhok in Iraqi Kurdistan and most of his education has been at local institutes with history as his main subject. He received his Ph.D. in 2012 from the University of Duhok. He is in the humanities section of the faculty of literature in Zakho University. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Յարգանք Տոքթ. Ե. Յ. Աղպաշեանի Յիշատակին

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ
ԴՈՒՍՏՐէՆ՝  ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՀՕՐ

Հոկտեմբեր 31-ին Keghart.com կորսնցուց իր հաւատարիմ քաջալերողներէն սիրելի Տոքթ. Եսայի Յովհաննէս Աղպաշեանը (1948-2014): Լուռ ու մունջ գործող այս անզուգական բժիշկ-մտաւորականը, լայնախոհ հայրենասիրութեամբ ու համամարդկային սկզբունքներով տոգորուած՝ անսակարկ նուիրումով իր ծառայութիւնը մատուցեց ոչ միայն իր անմիջական շրջապատին, այլ նաեւ համայն հասարակութեան: Իր տիպարը առաւել եւս խորացուց լիբանանցի ժողովուրդին յարգանքն ու վստահութիւնը հայութեան նկատմամբ: Յաւերժ յարգանք իր յիշատակին: Որեւէ խմբագրական տժգոյն պիտի ըլլայ ի տես մեկնեալի դուստրին՝ Դալարի «ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ»ին որ արտասանուեցաւ քառասունքին: Զայն կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն:- Խմբ.

Հօրս դիմանկարը ուրուագծելը այնքան հոգեպարարութիւն է, իսկ անոր դաստիարակութիւնը այնքան ուսանելի է, որ ամբողջ կեանք մը անհրաժեշտ է իրմէ  գոհանալու ու լիանալու: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

The Survival of Armenia: Dangers and Opportunities

By David Boyajian, Massachusetts, 19 December 2014

This article is an edited version of a presentation given by the author before Massachusetts Armenian Americans in December 2014.—Ed.

Before considering the dangers and opportunities in and around Armenia and Artsakh/Karabagh, let’s think about just how far they’ve come. 

Source: Perry-Castañeda Library Map Collection

Take Artsakh’s war against Azerbaijan. Armenians defeated a country three times larger with more than twice the population. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Հաւաքական Աշխատանքի Հրամայականը (Ա)

Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան, Ժընեւ,  Հոկտեմբեր 2014

«Մահկանացու ծնեալ՝ անմահ զիւրն յիշատակ եթող»:
Մ. Խորենացի

Մեր ազգային եւ եկեղեցական կեանքին մէջ սովորաբար Հոկտեմբերը ընդունուած է իբրեւ հայ մշակոյթի ամիս, ուշադրութեան սեւեռակէտ ունենալով Թարգմանչաց պատմական իրադարձութիւնը՝ մեծագոյն տօն մը հանդիսանալու իր լիարժէք իմաստով եւ ամբողջ ազգի մը ճակատագրին համար  գոյութենական կարեւոր ներդրում մը բերած ըլլալու դերակատարութեամբ:

Հետաքրքրական է, որ եկեղեցիներու ընտանիքին մէջ Հայ Եկեղեցին բացառութիւն կը կազմէ «Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետացն Մերոց» յորջորջումին տակ  «Թար գմանիչ»ներու, փաստօրէն՝ մշակոյթի  գործիչներու մասնաւոր տօն մը հռչակելով, մինչ հզօր օրթոտոքս Յոյներ եւ արեւմտեան Լատիններ չունին նման տօն մը՝ իր  գեղեցիկ խորոհուրդով, ազգային-եկեղեցա-կան նկարագրով եւ մշակութային համապարփակ նշանակութեամբ: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Chalabis, Khojas, Amiras and Effendis (2/2)

by Dr. Antranig Chalabian
Translated and abridged by Vahe H. Apelian
Part II
 
Amiras
 
Before I present the Armenian Amiras and then the Effendis it’s important that I digress from the subject matter and present a glimpse of Bolis, the Armenian Constantinople of the era. At the beginning of 1800’s Bolis had 850,000 inhabitants of whom 374,000 were Muslims; 152,000 Creeks; 150,000 Armenians and 44,000 Jews. The remaining 80,000 were Europeans, Copts, Assyrians and others.
 
In 1850’s Bolis had become the financial, the political and the cultural center of the Western Armenians. The community was continuing to swell in numbers at the expense of the Armenian populated cities in Eastern Turkey. Everyone wanted to settle in Bolis. It should be noted, however, that a good segment of the Armenians who came to Bolis were migrant workers who would work, at times for years, to save money and return to their villages and homes.
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Խոնարհութեան Մարմնացում

Ոսկան Մխիթարեան, 9 Դեկտեմբեր 2014

Click Here for the English Text

Ուշադրութեամբ դիտեցէ՛ք կողքի նկարը...

Ահաւասիկ մեծագոյն օրինակ մը խոնարհութեան: Կրնա՞ք երեւակայել նման պատկեր մը Հայց. Եկեղեցւոյ երկու կաթողիկոսներու եւ կամ պատրիարքներու միջեւ...:  «Երանի հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնը: Երանի հեզերուն, որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը» (Մատթ. 5: 3, 5): ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Appraising Turkish-Armenian Reconciliation

 Editorial, 8 December 2014

On Nov 17, 2014, the e-zine Jadaliyya published an interview with Dr. Anny Bakalian conducted by Dr. Sinem Adar titled  “Armenian Diaspora Tourism in Turkey.”

This conversation between a Turkish and Armenian academic seems designed to introduce Muslim audiences to the history and experience of Western Armenians before and after 1915. One aspect of the interview appears to be to defuse enmity between Turks and Armenians by showing how their ancestors allegedly shared a common heritage prior to the Genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.7 (14 votes)

Turkey No Longer Friendly with the West

Michael Coren Interviews Jirair Tutunjian

Click on Sun TV to view the video

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Defensive Rebel With Murky and Meandering Cause

By Peter Musurlian, The California Courier, 4 December 2014

Now that I have read Meline Toumani's superficial, quasi coming-of-age, touchy-feely, self-indulgent mess of a book, "There Was and There Was Not," I am even more stunned at her abject dismissal of attempts by the worldwide Armenian community to continue to secure genocide recognition by governmental bodies, genocide scholars, and increasingly Turks.

The genocide was kind of a big deal. And, it continues to be aggressively and unconscionably denied to this day by those who inherited that criminal history.

Toumani says she has had enough of the "all-consuming campaign." She is ready to move on and screw you if that is all you seem to care about. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.2 (10 votes)

Bolivia’s Legislature Recognizes Armenian Genocide

Asbarez, 1 December 2014

LA PAZ, Bolivia—The two houses of the Bolivian Parliament unanimously approved measures to recognize the Armenian Genocide on November 26, reported the Buenos Aires, Argentina-based Agencia Prensa Armenia.

Palace of Congress in La Paz, Bolivia

The resolutions passed by both houses of the parliament, known as Plurinational Legislative Assembly of Bolivia express the Bolivian people’s solidarity with the Armenian people and condemn “all denialist policy regarding the Genocide and crimes against humanity suffered by the Armenian nation.” ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Ապսպրուած Եւ Թելադրուած Յօդուածներ

Ոսկան Մխիթարեան , Լոս Անճէլըս, 2 Դեկտեմբեր 2014 

Երուսաղէմի Պատրարքութեան հետ առընչուած վերջին իրադարձութեանց կապակցութեամբ, կասկած չկայ մեր մտքին մէջ որ մեր վերլուծութեան առարկայ դարձող չորս յօդուածներն ալ («Հայկական Երուսաղէմին Պետական Պաշտպանութիւն» հեղինակ՝ Յակոբ Աւետիքեան, «Սթափվելու ժամանակն է» հեղինակ՝ Բագրատ Եպս. Գալստեան, «Յովակիմ Եպիսկոպոսի Պատասխանը Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքի Նամակին» եւ «Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը Հանդէս է Եկել Յայտարարութեամբ») ապսպրուած եւ թելադրուած են Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին կողմէ, գալիքներէն զատ, հակադարձելու համար Երուսաղէմի Պատրիարք՝ Նուրհան Արքեպիսկոպոսի նամակին, զոր այս օրերուն  համացանցի զանազան թերթերուն մէջ կը կարդանք մեծ յուզումով:

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Yellow Brick Road to Oklahoma II

(Continued from the previous issue)

By Jirair Tutunjian, Toronto, 1 December 2014

Aramais Arutunoff, the Armenian inventor of oil extracting equipment, had a daughter and two sons. Anait (aka Anne, Anna, born in 1922 in Europe) and Anatoly (Toly, born in 1937) continued their father’s tradition as celebrities. While Arutunoff Sr.’s fame was confined to Oklahoma and the oil industry, his offspring’s fame was national.

Arutunoff, Bill Pryor and Tom Davis pose in front of the Lancia Zagato

Anna invented a holographic art medium called Holodeons which were collected by no less than Salvador Dali. She was one of the first artists to explore plastic resin as an art medium. In 1926 her creations made a three-year tour of the country. She was also one of the first artists to operate a pulse ruby laser. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

"Հայ Հորիզոն" Կը Ներկայացնէ Հայ Թեկնածուները

«Հայ Հորիզոն» իր 42-րդ յայտագրով ներկայացուց Քուէպէքի չորս ազգայինները, որոնք ընտրապայքարի մէջ են՝ նշանակուելու որպէս Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան  թեկնածուները յառաջիկայ Դաշնակցային (Federal) ընտրութիւններուն: Keghart.com կը փոխանցէ այդ տեսաերիզը իր ընթերցողներուն: Նշենք որ Պրն. Վ. Տարաքճեան կորսնցուց իր թեկնածութիւնը Laval-Les Îles ընտրական շրջանին մէջ Նոյեմբեր 23-ին:--Խմբ.

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content
pendreschekednes