Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

Options Good and Bad

Editorial, 4 May 2015

April 24 plus 1. Chapter  Two. Year 101. Now What?

They all mean the same thing: what do Armenians do next? What are our options? How do we go about realizing those options?

Dozens of memoranda, statements, books and reams of articles are out there limning our general and specific demands from Turkey—from individual financial compensation to the return of Western Armenia and Cilicia. Call it reparation, compensation, restitution, plain justice… They outline our demands—from the minimalist  to the maximalist. Some are logically-argued proposals. Some are fantasies. Some are based on international jurisprudence and on treaties. One organization—the National Congress of Western Armenians—has already sent its memorandum for discussions to the government of Turkey while Catholicos Aram I has made a public demand that Ankara start the reparation process. At least one political party has outlined its demands. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Պայքարի Նոր Հանգրուանը Սկսաւ

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, «Լուսաբաց», 2 Մայիս 2015

Քալեցինք ամէն տեղ աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդով։

Քալեցինք երկրագունդի հինգ ցամաքամասերուն վրայ գտնուող ճամբաներով եւ մեր թիւե­րու գու­մարումով յառաջացած միլիոններով։ Անցանք մեզ հասկցող եւ չհասկցող աշխար­հի պողոտա­նե­րով եւ քալեցինք նոյնիսկ Պոլսոյ մայր ճամբաներով, ցոյց տալու համար որ «ԿԱՆՔ ՈՒ ԿԸ ՄՆԱՆՔ» եւ ըսելու թէ «ԿԸ ՅԻՇԵՆՔ ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ»։

Այս ամէնը ըրինք բարձրորակ կատարողութեամբ եւ անթերի կարգապահութեամբ։

ՊՐԱՒՕ մե­զի։

Ամէն հայ անկասկած լեցուեցաւ գոհունակութեամբ եւ արդար հպարտութեամբ ի տես յաջող հան­դիսութիւններուն որոնք տեղի ունեցան Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ։ Թող այլեւս ոչ մէկ հայ իր ազգը չայպանէ, ըսելով թէ տկար ենք, անմիաբան ենք, եւ կամ չըսէ թէ «մենք զիրար կ’ուտենք»։

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Eloquent Israeli Friends

Israeli scholars and a politician Decry their country's immoral and short-sighted refusal to recognize the Armenian Genocide.--Editor.

How Herzl sold out the Armenians
Would Israel tolerate calling the Holocaust a 'massacre?'
Israel, the denier of another nation’s holocaust

How Herzl sold out the Armenians

By Rachel Elboim-Dror, Haaretz, 1 May 2015

The Armenian question has occupied the Zionist movement since a mass killing of Armenians was carried out by the Turks in the mid 1890s – prior even to the First Zionist Congress. Herzl’s strategy was based on the idea of an exchange: The Jews would pay off the Ottoman Empire’s huge debt, in return for the acquisition of Palestine and the establishment of a Jewish state there, with the major powers’ consent. Herzl had been working hard to persuade Sultan Abdul Hamid II to accept the proposal, but to no avail.

“Instead of offering the Sultan money,” Herzl’s diplomatic agent Philip Michael Nevlinski (who also advised the Sultan) told him, “give him political support on the Armenian issue, and he’ll be grateful and accept your proposal, in part at least.” The Christian European countries had been critical of the murder of Armenian Christians at the hands of Muslims, and committees supporting the Armenians had been founded in various places, and Europe also offered refuge to leaders of the Armenian revolt. This situation made it very difficult for Turkey to obtain loans from European banks. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

From Jubilee to Centenary

The blow article is an edited translation of the original Armenian text
ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԷՆ  ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ
ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵՆԷՆ  ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

By Hovsep Artinian, Beirut, 30 April 2015

I was 10-years-old in 1965. One day that year I went with my family to the Beirut Stadium. The place was packed. I don't remember how long we stayed there, but after while my father angrily said that we better leave since there would be no march. In the following days I heard people say that the minister of interior had not allowed the march of the Armenians, pointing out that the meat imported from Turkey was more important than the past agonies of the Armenians, even if they were painful events. I became aware later that the gathering at the Beirut Stadium was to commemorate the April 24 Jubilee of the Armenian Genocide which Armenians around the world remembered. The global commemoration of course vexed the Turkish state in the most effective way.

"the meat imported from Turkey was more important than the past agonies"

In the years following the Jubilee, disappointment descended over the pursuit of the Armenian Question: international public opinion remained indifferent to the inequity meted to the Armenians. The Armenians had failed to make their voice heard to the Great Powers. ....Read more >>

No votes yet

The Man Who Changed Humor in America Forever

Steven Heller, The Atlantic, 30 April 2015

The famous publishing mascot Alfred E. Neuman—a big-eared, freckled boy with a wide grin missing a tooth—represents our country’s mid-century modern humor and the genius that made it happen: Harvey Kurtzman, founder of the original MAD comic book in 1952. It ran for 23 issues as an extraordinary satirical comic under the EC (Entertainment Comics) imprimatur, before becoming a magazine in 1955, but from its earliest days, MAD has been the quintessential deflator of folly and conveyor of “humor in a jugular vein.”

Kurtzman, who died at 68 in 1993, was the Matt Groening/Jon Stewart/Tina Fey of his day. The title of a new, exhaustive biography by Bill Schelly out May 2, Harvey Kurtzman: The Man Who Created MAD and Revolutionized Humor in America, makes this exceptionally clear, giving Kurtzman a hero’s welcome into the pantheon of American cultural pioneers. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Սփյուռքի Նախարար՝ Հրանուշ Հակոբյանի Հայտնագործությունը

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, 30 Ապրիլ 2015

Բոլորովին էլ անտեղի չէ, որ տիկին Հրանուշ Հակոբյանը սփյուռքի նախարար է նշանակվել: Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար նա մի հայտանգործություն մյուս  հայտնագործությունից հետո է անում: Սփյուռքահայերին Երևանում ժողովների է հրավիրում, Երևանի այգիներից մեկում, ազգային բարերարների պուրակ է հիմնում: Արարում է ազգային բարերարի կոչման և այլ շքանշաններ և սփյուռք այցելած ժամանակ, դրանք բարեհոգորեն և ձեռնբաց, այս կողմ այն կողմ է շռայլում...

Բայց պետք է խոստովանել, որ նրա վերջին հայտնագործությունը արդեն իսկ գլուխգործոց է: Նա դիմում է մեզ, քննադատողներիս և կոչ է անում.

«Ուրեմն բարի եղեք, օգնեք, որ տնտեսությունը զարգանա, թող մեկ միլիոն մարդ Հայաստանում հազար դոլար հաշվի համար բացի բանկում, բանկերում փող կգա, բանկերը կհզորանան, տնտեսությունը կզարգանա:» ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Rousing Diyarbakir Concert on April 23

On the eve of the world-wide Armenian Genocide commemorations on April 24, more than 1,000 people attended a concert by Canadian Armenian pianist Raffi Bedrosyan (April 23) in the recently reconstructed Armenian Surp Giragos Church in Diyarbakir, Turkey. Several hundred of the attendees remained standing throughout the event. The concert was covered widely by Turkish and international media, and broadcast live via national and local television stations.

 
In his opening remarks, Bedrosyan said the concert "is not only a centennial commemoration of the Armenians lost in 1915, but also a celebration of the rebirth of new Armenians returning to their roots on our historic Armenian lands 100 years after 1915, after being forced to hide their identity, language and religion for three or four generations."
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Armenian Group Takes CBC to Task

Immediately after "Canadaland" media critic website revealed that the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) had sent to its staff, prior to April 24, a policy memo advising them to consider the Turkish point of view and not refer to the Armenian Genocide in unequivocal terms, the Armenian Canadian Conservative Association (ACCA) sent to the CBC Ombudsman, the CEO and two other senior officers a letter correcting the corporation's misguided guideline and demanded prompt corrective measure. Attached is the letter.--Editor.

April 28, 2015

Ms. Esther Enkin
CBC, Ombudsman
P.O. Box 500 Station A Toronto, Ontario
M5W 1E6

Dear Madam,

The CBC Alert Desk issued an internal memo to staff covering the Armenian Genocide centennial commemorations [April 24] and instructed them that “the common term Armenian genocide should be qualified when used in our reporting.” Details of the unfortunate memo were first posted on the Canadaland media watch website. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

«Անապատի խորանը...»

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 28 Ապրիլ 2015

«Կրնամ աչքս գոց վերարտադրել մէն մի արհաւիրք»։

Ցեղասպանութեան արհաւիրքի մասին է ակնարկութիւնը...։ Հոն՝ պատմութեան այդ դաժան մէկ ժամանակահատուածին, երբ հայը ջարդուեցաւ ու տակաւին տեղահան եղաւ իր արմատներէն...։ Հայը կորսնցուց անհամար մարդկային հոգի՝ հող, կալուած եւ հայրենի տուն...։ Բայց նաեւ կորսնցուց մտաւորական ու մշակոյթի եւ գեղարուեստական մտքի «հսկաներ»...։ Անոնք որ տակաւին երկար պիտի կարենային ստեղծագործել եւ շատ աւելիով հարստացնել հայկական «Աւանդը»՝ եթէ...։

Եւ ցեղասպանութեան այս արհաւիրքին մէջ, Տէր Զօրը՝ «...Հրաբորբոք, կիզիչ ու խանձող արեւին տակ, անսահման տարածութեամբ փշրուած անապատը» եղաւ մէկ կողմէ գերեզման, բայց նաեւ վերապրում...։ Տեղահանուած հայուն տոկուն հաւատքը, որ չմահացաւ, երբ նոյնիսկ անոր (հայուն) ֆիզիքականը ոչնչացաւ…։ Իսկ ան (անոնք), որոնք ապրեցան, այդ նոյն հայուն հաւատքն էր որ տուաւ շունչ՝ դուրս գալու համար այդ արհաւիրքէն…, որպէսզի հայուն կեանքը եւ անոր մշակութային աւանդը շարունակէ ապրիլ ու ապրեցնել…։
....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Human Rights Watch Letter to Prosecutor General of Armenia

April 27, 2015

Gevorg Kostanyan
Prosecutor General
5 Vazgen Sargsyan Street
Yerevan 0010
Armenia

Dear Mr. Kostanyan,

Please accept my regards on behalf of Human Rights Watch. We are writing to you to voice our concern about the charges against and pre-trial detention of members of the Founding Parliament political movement and to call on your office to take action. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Robert Fisk on Genocide of Armenians (CTV)

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Anaphora for a Turkish President

 

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Yahoo’s Global News Anchor Katie Couric on Genocide

Katie Couric - Now I Get It

By Kaye Foley, Yahoo News, 24 April 2014

The 100th anniversary of the massacre of Armenians under the Ottoman Empire will be commemorated on April 24, and Pope Francis recently referred to it officially as “the first genocide of the 20th century.” ....Read more >>

No votes yet

Position of the Media on the Genocide of Armenians

Wikipedia, 24 April 2015

The position of the media on the Armenian Genocide varies depending on geography. Many American, French, German and Russian agencies write about the Armenian Genocide as a fact, while most British agencies talk about it as a dispute between the Turks and the Armenians.

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Turkey Shares Your Pain

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Parsing Davutoglu's Recent Weasel Words

 Commentary, 21 April 2015

On the eve of the Armenian Genocide Centennial, Turkish Prime Minister Davutoglu made yet another of his mendacious and misleading boiler-plate speeches, supposedly addressing the Armenians. However, foxy professor's target audience were not the Armenians; the target was the global public and Turkey's friends. His hope? To show third parties that Turkey is tolerant, moral, generous... and full of kindness towards the 'unreasonable Armenians'. Here's Mr. Davutoglu's double-speak with a "translation"---Editor.

During the last years of the Ottoman Empire, a very large number of Ottoman citizens from different ethnic and religious backgrounds [HE REFUSES TO SAY 'ARMENIAN' SO AS TO DRAW ATTENTION AWAY FROM THE ARMENIAN GENOCIDE] endured great suffering [WHAT SUFFERING? LOSING THE LITTLE FINGER IS ALSO GREAT SUFFERING] leaving deep scars in their memories. They had all lived together for centuries in peace and harmony. [NON-TURKS WERE GAVOOR RAYAS. THEY LIVED UNDER THE TURKISH YOKE, IF NOT YATAGHAN FOR CENTURIES]. ....Read more >>

No votes yet

Kardashian Sisters--the Surprise Nationalists

By Jirair Tutunjian, Toronto, 19 April 2015

Moral indignation is in most cases 2% moral, 48% indignation, and 50% envy.
Vittorio de Sica.

Moral indignation is jealousy with halo.
H.G. Wells

When you have a lemon, make lemonade.
Anonymous

Some Diaspora Armenians were in a tizzy when reality show star Kim Kardashian, her rapper husband Kanye West, daughter North, sister Khloe, and two cousins made a Hollywood-style splash in Armenia. Donning their industrial-class hair shirts certain Armenians wrung their hands and assumed an experienced “woe is us” posture: they were concerned, worried, pained, and upset that the visit would damage the image of Armenia, Armenians and perhaps even their own image as solid, middle-class, law-abiding citizens.  “God! What would odars think of us?” they moaned. The sky was definitely falling. Some sought shelter in the exegesis that the Kardashians weren’t really Armenian. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Պէյրութի «Մհեր Մկրտչեան» Թատերախումբը

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 19 Ապրիլ 2015

Հայ եւ խորհրդային թատրոնի շարժապատկերի անմահ դերասան Մհեր Մկրտչեանի անունը հպարտօրէն կրող, վաստակաւոր բեմադրիչ Յարութ Գնդունիի թատերախումբը վերջերս հիացուց Լիբանանի թատերասէր ընտրանին իր «Անկոչ Հիւրը» թատերախաղի բեմադրութեամբ, Բրիտանացի նշանաւոր վիպագիր Ակաթա Քրիսթիի հեղինակութեամբ։ Պէյրութի Յակոբ Տէր Մելքոնեան թատերասրահին մէջ տեղի ունեցած իրարայաջորդ ելոյթներուն որպէս գնահատելի արձագանգ, կը հանդիպինք «Մհեր Մկրտչեան» թատերախումբի անդամներուն հետ, ունենալով հետեւեալ հարցազրոյց-հարցախոյզը թատերախաղի աննախընթաց յաջողութեան եւ յետագայ ծրագիրներուն մասին։ ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

National Mission Continues: Retribution

By Dr. Arshavir Gundjian, The Armenian Mirror-Spectator, 18 April 2015

On Sunday April 12, Pope Francis made an unequivocal declaration naming what he wanted to refer to, by its real name. Armenians suffered the first genocide of the 20th century he said, followed by similar crimes committed by the Nazis and Stalin.

The entire world media received an incredibly powerful wake-up shock by this most simple and sincere declaration of the Catholic Church Pontiff who, by now, has established an unprecedented record of being always at the side of the weak, the poor and anyone who is subject to injustice. He has shown that as a true leader of the followers of Christ’s teachings, for him, compromising truth and justice is not an option differently from many world leaders who so far still hesitate to call a spade a spade. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

«Հիշողության Կորուստը» Համոզիչ Փաստարկ Չէ

Տիգրան Փաշաբեզյան, 6 Ապրիլ 2015
"Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության Վարչապետ"

Որովհետեւ վերջին հարյուրամյակների պատմությունը մանավանդ մանրամասն ուսումնասիրված է, բոլոր հարցերի պատասխանները տրված են, վերջին տասնամյակներին նույնիսկ մշակված է «Ի՞նչ անել» հարցի պատասխանը: Այնպես որ, Արեւմտահայոց համագումարի ներկայացուցիչ Սեւակ Արծրունին ամենեւին իրավացի չէ եւ բնավ օրիգինալ չէ, երբ խոսում է տարբեր, այդ թվում, ինքնակոչ կազմավորումների, կառավարության եւ ազգային ժողովի եւ հայերի իրավունքների խնդրով դիմումնագրերի հարցերի մասին եւ տալիս սխալ մեկնաբանություններ (1):

Ամբողջովին զերծ մնալով զգացմունքային եւ այլ կարգի դրսեւորումներից, սեղմ ու համառոտ անդրադառնանք ասուլիսում հնչեցված միտումնավոր սխալ ձեւակերպումներին ու խեղաթյուրումներին: Մանավանդ որ, ինչպես երեւում է կեղծարարության ու խեղաթյուրման ձեռագրերը, որոնք ոչ հեռավոր անցյալում մեր միջավայրից դուրս, արտաքին ազդակներից բխած էին թվում, այժմ լիովին ներքին կյանքի մաս են դառնում, հուսանք՝ ներքին կյանքի ոչ անբաժանելի մաս:

....Read more >>

No votes yet
Syndicate content
pendreschekednes