Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.
Merry Christmas

Appraising Turkish-Armenian Reconciliation

 Editorial, 8 December 2014

On Nov 17, 2014, the e-zine Jadaliyya published an interview with Dr. Anny Bakalian conducted by Dr. Sinem Adar titled  “Armenian Diaspora Tourism in Turkey.”

This conversation between a Turkish and Armenian academic seems designed to introduce Muslim audiences to the history and experience of Western Armenians before and after 1915. One aspect of the interview appears to be to defuse enmity between Turks and Armenians by showing how their ancestors allegedly shared a common heritage prior to the Genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.7 (12 votes)

Turkey No Longer Friendly with the West

Michael Coren Interviews Jirair Tutunjian

Click on Sun TV to view the video

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Defensive Rebel With Murky and Meandering Cause

By Peter Musurlian, The California Courier, 4 December 2014

Now that I have read Meline Toumani's superficial, quasi coming-of-age, touchy-feely, self-indulgent mess of a book, "There Was and There Was Not," I am even more stunned at her abject dismissal of attempts by the worldwide Armenian community to continue to secure genocide recognition by governmental bodies, genocide scholars, and increasingly Turks.

The genocide was kind of a big deal. And, it continues to be aggressively and unconscionably denied to this day by those who inherited that criminal history.

Toumani says she has had enough of the "all-consuming campaign." She is ready to move on and screw you if that is all you seem to care about. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.5 (8 votes)

Քրտաթրքական Հակահայ Քարոզչախեղաթիւրում

 Հայոց Ցեղասպանութեան 100 Ամեակին Ընդառաջ

Յովսէփ Արթինեան , “Զարթօնք”, Պէյրութ, 3 Դեկտեմբեր 2014

Զգո՛յժ, "թրքական ստայօդ քարոզչութիւնը իր հակահայկականութիւնը կրկին քրտական դիմակով կը փորձէ յաջողցնել, սեպ խրելով հայոց եւ քիւրտերու միջեւ:"

[...]

Վերջերս Պէյրութի մէջ լոյս տեսաւ Իրաքեան Քիւրտիստանէն դոկտ. Հոքար Թահըր Թաուֆիքի "Քիւրտերը Եւ Հայկական Հարցը 1877-1920" արաբալեզու 822 էջնոց աշխատութիւնը, "Տար էլ Ֆարապի" հրատարակչատունէն, որ Լիբանանի Համայնավար Կուսակցութեան հովանաւորութիւնը ունի:

Ըստ գիրքին վերջին կողքին վրայ տրուած տուեալներուն, հեղինակը 1977ին ծնած է Իրաքեան Քիւրտիստանի Տահոք քաղաքը, իր ծննդավայրի համալսարանին գրականութեան բաժնի պատմութեան մասնաճիւղը աւարտած է 1999ին, իսկ Արպիլի Սալահէտտինի համալսարանէն քրտական արդի պատմութեան գծով մագիստրոսի աստիճանին տիրացած է 2004ին, ապա նոյն նիւթով դոկտորականի տիրացած է կրկին Տահոքի համալսարանէն 2012ին: Այժմ Զախոյի համալսարանի մարդասիրական բաժնի գրականութեան բաժանմունքին մէջ կ'աշխատի եւ իր մասնագիտական նիւթին շուրջ բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ ունի: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Bolivia’s Legislature Recognizes Armenian Genocide

Asbarez, 1 December 2014

LA PAZ, Bolivia—The two houses of the Bolivian Parliament unanimously approved measures to recognize the Armenian Genocide on November 26, reported the Buenos Aires, Argentina-based Agencia Prensa Armenia.

Palace of Congress in La Paz, Bolivia

The resolutions passed by both houses of the parliament, known as Plurinational Legislative Assembly of Bolivia express the Bolivian people’s solidarity with the Armenian people and condemn “all denialist policy regarding the Genocide and crimes against humanity suffered by the Armenian nation.” ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Ապսպրուած Եւ Թելադրուած Յօդուածներ

Ոսկան Մխիթարեան , Լոս Անճէլըս, 2 Դեկտեմբեր 2014 

Երուսաղէմի Պատրարքութեան հետ առընչուած վերջին իրադարձութեանց կապակցութեամբ, կասկած չկայ մեր մտքին մէջ որ մեր վերլուծութեան առարկայ դարձող չորս յօդուածներն ալ («Հայկական Երուսաղէմին Պետական Պաշտպանութիւն» հեղինակ՝ Յակոբ Աւետիքեան, «Սթափվելու ժամանակն է» հեղինակ՝ Բագրատ Եպս. Գալստեան, «Յովակիմ Եպիսկոպոսի Պատասխանը Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքի Նամակին» եւ «Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը Հանդէս է Եկել Յայտարարութեամբ») ապսպրուած եւ թելադրուած են Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին կողմէ, գալիքներէն զատ, հակադարձելու համար Երուսաղէմի Պատրիարք՝ Նուրհան Արքեպիսկոպոսի նամակին, զոր այս օրերուն  համացանցի զանազան թերթերուն մէջ կը կարդանք մեծ յուզումով:

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Yellow Brick Road to Oklahoma II

(Continued from the previous issue)

By Jirair Tutunjian, Toronto, 1 December 2014

Aramais Arutunoff, the Armenian inventor of oil extracting equipment, had a daughter and two sons. Anait (aka Anne, Anna, born in 1922 in Europe) and Anatoly (Toly, born in 1937) continued their father’s tradition as celebrities. While Arutunoff Sr.’s fame was confined to Oklahoma and the oil industry, his offspring’s fame was national.

Arutunoff, Bill Pryor and Tom Davis pose in front of the Lancia Zagato

Anna invented a holographic art medium called Holodeons which were collected by no less than Salvador Dali. She was one of the first artists to explore plastic resin as an art medium. In 1926 her creations made a three-year tour of the country. She was also one of the first artists to operate a pulse ruby laser. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

"Հայ Հորիզոն" Կը Ներկայացնէ Հայ Թեկնածուները

«Հայ Հորիզոն» իր 42-րդ յայտագրով ներկայացուց Քուէպէքի չորս ազգայինները, որոնք ընտրապայքարի մէջ են՝ նշանակուելու որպէս Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան  թեկնածուները յառաջիկայ Դաշնակցային (Federal) ընտրութիւններուն: Keghart.com կը փոխանցէ այդ տեսաերիզը իր ընթերցողներուն: Նշենք որ Պրն. Վ. Տարաքճեան կորսնցուց իր թեկնածութիւնը Laval-Les Îles ընտրական շրջանին մէջ Նոյեմբեր 23-ին:--Խմբ.

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Baku Massacres of 1905

Excerpt from history

A short excerpt from British historian-journalist Simon Sabag Montefiore's "Young Stalin".--Editor.
 

Nineteen-hundred-and-five began and ended with slaughter. It was the year of revolution in which young Stalin, for the first time, commanded armed men, tasted power, and embraced terror and gangsterism. On 6 February, he was in Baku when some Armenians shot a Tartar in the centre of the city. Azeri Turks--or "Tartars" as they were often called--retaliated. The news spread. The authorities who had long resented Armenian wealth and success, encouraged the Muslim Azeri mobs to pour into the city.

For five long days, Azeri gangs killed every Armenian they could find, with the frenzied hatred that comes from religious tension, economic jealousy and neighborly proximity. Baku descended into an orgy of ethnic killing, burning, raping, shooting and throat-cutting. The Governor Prince Nakashidze and his police chief did nothing. Cossacks handed over Orthodox Armenians to be slaughtered by Azeri mobs, armed by the police. One Armenian oil baron was besieged in his palace by an Azeri mob, whom he picked off with a Winchester rifle until he ran out of ammunition and was torn to pieces. Eventually, the Armenians, wealthier and better armed, started to fight back and massacre Azeris. ....Read more >>

Your rating: None Average: 3.4 (5 votes)

Patriarch Manoukian to Catholicos Karekin II

Nourhan Archbishop Manoukian
Armenian Patriarch of Jerusalem

Your Holiness,

Be sure that I very reluctantly submit these lines to paper, particularly when a while back I was informed that you have reproached some of your bishops for their passivity in not responding to the many criticism levelled against you on websites. It is said “Silence is a sign of agreement”.

In September, at the photo-opportunity of the representatives’ gathering at Holy Echmiadzin once again you raised the issue of demoting the Armenian Apostolic Patriarchate  of Jerusalem  to a ”diocese of a sort”, which you had first raised in the first years of your incumbency at a similar gathering. The adage says “the fruit does not fall far from the tree”, and this year a number of ranting bishops...Hovnan, Mikayel, Haygazoun, and Hovagim … for understandable reasons and motivations – (not so much to protect their thrones and positions--but to secure their pockets--sensing your avowed aim and only concern) have “heroically” demanded that the Armenian Patriarchate of Jerusalem be urgently brought under the jurisdiction of Echmiadzin. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.9 (12 votes)

Is Turkish Citizenship Good for Normalization?

Osman Ünalan, Today's Zaman, 29 November 2014

Since its inception in December 2011 in Sevres, The National Congress of Western Armenians (NCWA, Արեւմտահայոց Ազգային Համագումար) has dedicated its efforts in fine-tuning the eventual declaration of Armenian claims vis a vis Turkey. A group of international lawyers and historians is preparing a memorandum concerning claims of descendants of Ottoman Armenians and the question of territory. The document will be ready by the end of this year and it will be presented to  attendees of a general conference to be held on March 28-29, 2015 in Paris. Interested individuals are welcome to attend and may contact the Congress via its website for further details.

The author of the below Today's Zaman and his interlocutor, the secretary-general of NCWA, speak about Turkish government offering citizenship to Armenians. The notion is not new and it has surfaced in public appearances by "progressive" Turkish intellectuals on many occasions in the past decade. So far it has received cold shoulder from Armenian diaspora circles. Keghart.com publishes the article with reservations.


The normalization of Turkish-Armenian relations starts with honest, responsible dialogue and concrete steps taken by the Turkish government toward Western Armenians -- descendants of the former Armenian citizens of the Ottoman Empire -- such as an offer of citizenship, says a diaspora Armenian, who believes Turkish civil society should encourage the state to take responsibility and facilitate any such initiatives.

Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

Հալէպէն Թուրքիա, Ապա Յունաստան Ու Շուէտ

Վաչէին Ընտրանքը

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան,Նիկոսիա, 29 Նոյեմբեր 2014

Վաչէ Համասեանը կու գայ Հալէպէն: Անոր հանդիպեցայ Աթէնք Յունաստան, Հոկտեմբերի 2014-ին: Եկած էր Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ երիտասարդաց հանդիպում-պաշտամունքին` ինք ալ մասնակից դառնալու յունահայ իր տարեկիցներուն եւ հաղորդակցելու անոնց հետ:

Վաչէն «դուրս» եկած է Հալէպէն: Եւ ի՞նչ ձեւով հասած է Աթէնք, ուր իր բախտը պիտի փորձէ` թակելով եւրոպական այլ դեսպանատուներու դռները`ապաստանեալի իրաւունք ձեռք ձգելու համար: Ո՛չ հարազատ և ո՛չ ալ ընտանեկան պարագաներ ունէր Յունաստանի մէջ: Իր պահեստի քիչ մը դրամը դրած էր կեցութիւնը ապահովելու համար Աթէնքի մէջ, որպէսզի կարենայ ելք մը գտնել Հալէպի ու իր երկրին դժուար կացութենէն: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

The Three Rs

American-Armenian human rights activist Hovsep Fidanian, Ph.D, makes a brief but eloquent case for the just Armenian demands from Turkey in this seven-minute and thirty-second clip.

 

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Վերայցելութիւն՝ Քանդակագործ Ռ. Թոքաթլեանի

Galeries Connaissance Des Arts եւ Instituto Italiano Di Cultura-ի
Միացեալ Ցուցահանդէսին Առիթով

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 28 Նոյեմբեր 2014

Ռաֆֆի Թոքաթլեան որպէս Սփիւռքի լաւագոյն հայազգի քանդակագործներէն մէկը, վերջին տարիներուն արժանացած է բազմաթիւ լիբանանեան եւ միջազգային մրցանակներու: Իր ստեղծագործութիւնները ցուցադրուած են Վենետիկի, Նիւ Եորքի, Լոս Անճելըսի, Թոքիոյի, Մոսկուայի եւ այլ ոստաններու մէջ։ Շուտով պիտի հանդէս գայ միացեալ ցուցահանդէսով մը գեղանկարիչ Փիերօ Մասչեթիի հետ: Ստորեւ հարցազրոյցը քանդակագործին հետ:

Հարցում.- Պրն. Թոքաթլեան, Ձեր միացեալ ցուցահանդէսը Իտալական Մշակոյթի Ինստիտուտին կողմէ՝ գեղանկարիչ Փիերօ Մասչեթիի հետ ինչպէ՞ս կը գնահատէք։ ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Peaceful Civil Activists Attacked in Armenia

Yerevan.-Vehicles owned by members of civil activists Pre-Parliament (Nakhakhorhtaran) group were destroyed in seven almost simultaneous explosions in different Yerevan neighborhoods in the early hours of Nov. 27. There were no injuries.

The ability to carry-out such a synchronized operation requires a highly-organized and coordinated command center, said a source close to pro-Nakhakhorhtaran. Consequently, he said, it would be relatively easy to find people who possess such incendiary sophistication. ....Read more >>

No votes yet

British Response to Armenian Massacres of 1914-'23

Katia M. Peltekian

Part 2: Part 1: Official Response

The year 1916 does not start any better for the Armenians when headlines in the British Press report even more appalling situation:

  • Trail of Death in Asia Minor: Torture of Armenian Women
  • Children as Targets: Armenians Drowned by the Hundred
  • Another Armenian Massacre: Thousands of Workmen Butchered
  • An Armenian Exodus
  • The Sufferings of Armenia: Organized Turkish Outrages

And at the House of Commons again, in December 1916, the reports of the massacres were confirmed by Lord Robert Cecil, the under-secretary for Foreign Affairs. ....Read more >>

No votes yet

Armenian-Canadian Conservative Association

Toronto Nov. 22, 2014--The Armenian-Canadian Conservative Association (ACCA) was launched with great enthusiasm and optimism as more than 80 people attended the auspicious occasion here. Attendees included Minister Jason Kenney, Costas Menegakis the federal Parliamentary Secretary, five Members of Parliament, two candidates for the next parliamentary elections, civil society organizations, ethnic community representatives, and various representatives of local Armenian community organizations. 

After welcoming the guests and ACCA members, master of the ceremonies and member of the board Diran Tutunjian made a brief introduction of the Association’s purpose and philosophy.  He said: “The Armenian-Canadian Conservative Association is a pan-Armenian association established to work with all Canadians to build a stronger Canada, and to make sure our values and our goals, such as equality, justice, freedom of speech, thought, and religion are reflected in our relationships with one another.” ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Chalabis, Khojas, Amiras and Effendis (Part 1 of 2)

by Dr. Antranig Chalabian, Translated and abridged by Vahe H. Apelian, November 2014

By the 17th century, not much was left from the old Armenian nobility; they were Amadounis, Arshagounis, Artzrounis, Broshians, Gamsaragans, Hassan-Jalalians, Mamikonians, Orpelians, Pakradounis, Rshdounis, Saharounis, Vahramians, Zakarians and other noble houses. During the 17th century new upper classes appeared among the Armenians; the Chalabis mostly in Constantinople and the Khojas in Old and New Julfas and their regions.

Part I

1. The Chalabis

Even during the early days of the Ottoman Empire, in the 13th century, the Armenian feudal families saw that they were losing ground by the usurpation of their lands. They began trusting more in the mobility of monetary wealth. Over a period of time some of them, through the wealth they accumulated, were able to secure for themselves high positions within the Ottoman royalty. They were called the Chalabis. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Robertson QC Discusses Armenian Genocide

Human rights lawyer Geoffrey Robertson QC discusses in his new book
('An Inconvenient Genocide') the Armenian Genocide

Click on the below link to view the video (7:41)

abc.net.au

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

An Artist's Journey

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content
pendreschekednes