Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

Fighting an ‘Ugly’ Word

 Editorial, 26 May 2015

Until 1879 landlocked Bolivia had broad access to the Pacific Ocean. Indeed, its huge saltpeter mines on the coast infused a great deal of cash to the poor country’s budget. That year, when Bolivia tried to impose a new tax on the saltpeter company (which had close ties to the government of Chile), Chile sent its army to occupy coastal Bolivia. It was Carnival time and Bolivians were celebrating the feast. Bolivia says it lost the resulting war because it didn’t expect an attack from its neighbor. Since then La Paz has demanded that Santiago return the land it conquered in the unprovoked war.    

Reasonable and fair people would say Chile should return what it took illegally, but in international politics Bolivia’s just demand is a nuisance. It’s also linked to a word which is considered unsavory in polite society. The word is ‘irredentist’. After a century of talking among themselves about the return of their lands from Turkey, Armenians are beginning to talk publicly about the issue. As a result, ‘irredentist’ will be flung at them by Turkey and its friends. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

The Honorable Beggars

 

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Ուխտի Հարիւրամեակ, Յետոյ Ի՞նչ

Լսո՞ւմ էք մարդիկ, լսո՞ւմ էք, ազգեր,
Այս ողբագիրքս դասագիրքն է ձեր…
Թող անցեալ վէրքը դասագիրք դառնայ
Մանուկ ներկայի սեղանի վրայ:
(Յովհաննէս Շիրազ)

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 25 Մայիս 2015

Հարցականի տակ դրինք 100-ամեակը, որովհետեւ տօնախմբութիւնները անցան, բայց ո’չ ցաւը:  Անգամ մը եւս մեր յարգանքի համազգային արտայայտութեամբ, փառաշուք հանդիսութիւններով, գրական եւ գեղարուեստական աննախընթաց երեկոներով, համազգային լայնատարած ցոյցերով, արժանաւորապէս յարգեցինք յիշատակը մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներուն: Համայն քաղաքակիրթ աշխարհի առաջ անգամ մը եւս մերկացնելով թուրքը իր քաղաքական սնանկութեան մէջ, վերարժեւորեցինք մեր պահանջատիրութեան դատը, վերանորոգելով մեր ուխտը յանուն մեր նահատակներուն:

ին՞չ է պահանջատիրութիւնը որուն մասին կը խօսինք. դրա՞մ, տո՞ւն, վաճառատո՞ւն, եկեղեցի՞, վա՞նք:  Ո'չ ոք այլեւս ետ կրնայ բերել մեր մշակութային գանձերը եւ ո'չ ալ մեր մարդկային կորուստի ահաւորութեան առթած ծանրակշիռ հետեւանքները: Կը կարծեմ որ իւրաքանչիւր տարագիր հայորդիի համար պէտք է յստակ ըլլայ պահանջատիրութիւնը՝  ՀՈՂ, ՀՈՂ, ՀՈՂ -- բռնագրաւուած Արեւմտեան Հայաստան եւ Հայկական Կիլիկիա:

Հայրենիքի, եւ Սփիւռքի, ինչպէս նաեւ օտար մամուլը՝ բացառիկներ յատկացուց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով: Ողբի ու կոծի էջը փակեցինք եւ նոր էջ մը բացինք Հայ Ժողովուրդի վերածնունդի եւ վերանորոգումի սրբազան առաքելութեան դաշտին մէջ, որովհետեւ վերապրեցաւ հայութիւնը, ստեղծելով սեփական պետութիւն որ այսօր իր կարգին լծուած եւ հետամուտ է ամբողջացնելու պատմական իր առաքելութիւնը՝ որ պահանջատիրութիւնն է: ....Read more >>

No votes yet

Publisher’s Message

 Dikran Abrahamian, Ontario, 12 January 2015

The second anthology (covering 2012-2014) of Keghart.com was launched in mid-March. The "Publisher's Message" and David Boyajian's "An Exception to Western Media" introduce the book to the reader. Of 500 printed copies most have already been distributed to readers who have requested or are on Keghart.com's contributor/supporter list. It won't take long for the remaining copies to be distributed. We request readers who are interested in the compendium to contact [email protected] for their copies of the book.--Editor.

Keghart.com, since its inception seven years ago, has been at the forefront of the fight to disseminate the truth about the GREAT  CRIME  COMMITTED AGAINST  THE  ARMENIAN  NATION  BY  TURKEY. History tells that land lost cannot be recovered without bloodshed even in the best possible international circumstances. The Armenian Question and the related Genocide of the Armenians are ostensibly matters of repossessing lost lands that were violently snatched away from their rightful owners. Do Armenians desire to shed blood to recover these lands at all cost? Should they? Does reclaiming those lands necessarily translate into the creation of a new state or the annexation to another? What should be the fate of people who inhabited that land following its loss? These and many other questions cross our minds even if they are not spelled out, let alone adequately explored. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

An Exception to Western Media

 David Boyajian, Massachusetts, 15 January 2015           

The global Armenian nation is truly fortunate to have founder Dr. Dikran Abrahamian and editorialist-essayist Jirair Tutunjian manning the helm at Keghart, a courageous, independent opinion and information leader dedicated to the Armenian cause and human rights.

Of this compendium’s many wit-filled, hard-hitting, thought-provoking pieces, these are some of my favorites:

The First Volley:
Eleven concise and useful rebuttals of Turkey’s absurd denials of the Armenian genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Battling Media Falsehood (1)

21 May 2015

The battle against Turkish denialism is fought on many fronts. One important arena is the media. The day Armenians and nationals of numerous countries commemorated the centennial of the Armenian Genocide, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) sent a guideline to its on-air staff advising them qualify the phrase "Armenian Genocide" and air the Turkish side of the topic. The Armenian Canadian Conservative Association wrote to the CBC on April 28, 2015 and demanded a correction (see " May 10, 2015"). Further three letters were emailed between the corporation and the ACCA. Below is the correspondence.

On May 1 the Kingston Whig-Standard (Ontario, Canada) published a denialist article by Queen's University teacher Louis A. Delvoie. ....Read more >>

No votes yet

Battling Media Falsehood (2)

21 May 2015

On May 1 the Kingston Whig-Standard (Ontario, Canada) published a denialist article by Queen's University teacher Louis A. Delvoie.

Armenian readers sent letters to the newspaper challenging Delvoie's facts. The newspaper published three of the letters. Delvoie replied with a brief and pointless rebuttal. The newspaper also published a letter from a Turk who is an official in a Canadian Turkish association. Below is the Kingston Whig-Standard correspondence. ....Read more >>

No votes yet

Երկի՛ր Հայրենի, Դու՝ Հանգրվա՞ն, Կանչող Փարո՞ս

«Հայկական վերածնունդ», 26 Մայիս 2015

Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր,
Ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան…

Աշոտ Գրաշի

«Հայկական վերածնունդ» շարժման Փարիզի մասնաճյուղի պատասխանատու, «Հիմնադիր խորհրդարանի» անդամ Շանթ Ոսկերչյանը ս.թ. մայիսի 21-ին ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ամբողջ գիշեր պահվել է Զվարթնոց օդանավակայանում, արգելվել է նրա մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք:

Մինչ այդ արդեն բազմակի անգամ ՀՀ ժամանած ֆրանսահայ մտավորականին հայտարարել են անցանկալի անձ (persona non grata) և հերթական անգամ հայրենիք ժամանելուց 12 ժամ հետո իր կամքին հակառակ ետ ուղարկել Փարիզ:

....Read more >>

No votes yet

Sick People

Raffi Bedrosyan, Toronto, 20 May 2015

Below is the translation of Mr. Bedrosyan's open letter published in the Turkish "Taraf" (May 13, 2015). It was the most widely read column of the day, and it has received tens of thousands of views and comments--positive and negative.--Editor.

Dear Mr. Erdogan and Mr. Davutoglu,
 
I am writing this open letter to you in response to your statements that if third parties do not interfere, Armenians and Turks would be able to have a more meaningful dialogue. Even though Mr. Davutoglu now says that Diaspora is full of hatred, anger and vengeance, he had declared in the past that 'the Armenian Diaspora is also our Diaspora'; therefore, as a Diaspora Armenian and a Turkish citizen, as well as someone who has spent time and energy on Turkish-Armenian issues, I have decided to share my thoughts.
We Armenians are a sick people, as long as Turkey denies the truths of 1915. We are stuck in 1915, and cannot get rid of the trauma of 1915. But as long as the Turkish state continues to hide and deny the truths of 1915, the Turkish people will remain even sicker. The ones who know the truth but deny and lie about it are sick. The ones who are not aware of the truth because they are brainwashed for four generations over a hundred years are also sick. It is up to you to continue or to end this sickness.
Your rating: None Average: 5 (5 votes)

«Պապենական Տունը»։ Կը Յիշեմ եւ կը Պահանջեմ

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 16 Մայիս 2015

Մեր ընտանիքի պատմութիւնը սիրած եմ, նաեւ ժամանակ տրամադրած՝ փորձելով կառուցել «ընտանեկան ծառը»։ Եւ այս ոչ միայն անուններով, բայց նաեւ նկարներով։ Եւ այս նկարները ինծի համար դարձած են հարստութիւն, ապա նաեւ աւանդ եւ Ժառանգ՝ ապրելու իմ ու ընտանիքիս կեանքը նոյն տեսլականով…։

Բայց այս նկարները կը խօսին…։ Անոնք պատմութիւն են, բայց նաեւ աւելին…։ Նկարին մէջ իւրաքանչիւր հարազատ ապրած է իր կեանքը Պատմական Հայաստանի մէջ, կերտած է տուն եւ ընտանեկան բոյն, բերած  է իր նպաստը հաւաքական ու ազգային կեանքին, բայց նաեւ «խմած» նահատակութեան դառն բաժակէն՝ սպաննուելով եւ կամ անցնելով ցեղասպանութեան արհաւիրքէն՝ հայ ժողովուրդի ամբողջութեան հետ։ Իմ ընտանիքիս այդ արհաւիրքին մէջ պիտի ըլլար աւելի քան քսանհինգ նահատակ՝սկսելով 1909 թուականի Ատանայի ջարդերէն ու ողբերգութենէն, հասնելով մինչեւ 1915 ցեղասպանութիւնը...։ Այս ընտանեկան ծառի մէջ են նաեւ իմ նահատակ հարազատներուս նկարները...։ Ամէն  անգամ, որ կը բանամ ու կը նայիմ այդ նկարներուն՝ իրենց  աչքերէն այս յատուկ պատգամը կը կարդամ…։ «Եթէ պիտի յիշես մեզ՝ բայց նաեւ պիտի պահանջես…»։ ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Խոհեր Հայաստանի Ապագայի Շուրջը

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, 15 Մայիս 2015

2011 թվականին հայկական մի քանի կայքէջերում տեղադրված էր Նուվել դ‘Արմենի խմբագիր Արա Թորանյանի հարցազրույցը Շառլ Ազնավուրի հետ: Քանի որ այնտեղ բարձրացրած հարցերը նաև այժմեական են, ապա սխալ չէր լինի, անգամ ևս այստեղ մեջբերել այդ հարցազրույցից որոշ հատվածներ և փորձել նրա կողմից արտահայտած որոշ գաղափարներ ընդլայնել:

Իր այդ հարցազրույցում Շարլ Ազնավուրը որոշ տեղեր հոռետես և հուսահատ է հնչում, բայց որ մի պահ անդրադառնում ես Կովկասում քաղաքական և ռազմական ներկայիս լարվածության աստիճանին և պատկերացնում ես այդ տարածաշրջանում Հայաստանի ապագայի հեռանկարը, որպես անկախ պետականություն, ապա պարզ է դառնում, որ նա բոլորովին էլ չի չափազանցում, եթե ասում է.  

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Khachig Meets Khachaturian

Jirair Tutunjian, Toronto, 14 May 2015

Growing up in the Armenian Convent of Jerusalem, in the ‘50s, and occasionally hearing the “Saber Dance” on the piano at the Hoyechmen (HEM—Hye Yeridasartats Meeyoutyoun) Armenian club gatherings, it never occurred to Khachig-Toros Aladjadjian that one day he would become not only friends with Aram Khachaturian but would, along with his girlfriend and sister-in-law, help in the recovery of the composer at a Paris hospital.

By the mid-‘70s Khachig-Toros had been living in France for nearly a decade, working as a photographer. He had also developed and printed the work of such photography giants as Henry Bresson, Robert Doisnoix, and Willy Rouis. “I was a pretty good photographer but I thought I was much better than I really was. As we, Armenians, say: ‘Hover aradz eyee.’ (I had put on airs).” ....Read more >>

Your rating: None Average: 4 (3 votes)

Արեւելքի Եւ Արեւմուտքի Քրիստոնեաները Դէմ Յանդիման

  Դիտարկում

Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 11 Մայիս 2015

«Արաբական գարուն»ը, որ արաբական աշխարհի մեծամասնութիւնը խանդավառեց եւ յուսադրեց, թէ՝ եկած է ժամանակը տապալելու բռնատիրական վարչակարգերը, գահընկէցնելու միապետական իշխանատէրերը եւ արմատախլելու տզրկական կեղեքողները, այսօր, ինչպէ՞ս կը տեսնէ այդ գործընթացին բաբելոնականութիւնը:


21 ղպտիներու մորթոտումը Լիպիոյ մէջ

«Արաբական գարուն» յորջորջուած այդ հրէշէն, ո՞ր երկիրը օգտուեցաւ կամ շահեցաւ, ո՞վ յաղթանակեց կամ բարեկարգուեցաւ, երբ անոնք կը տուայտին իրենց բազմագոյն աղէտներուն մէջ, կը գալարին իրենց խայտաբղէտ փորձադաշտերուն մէջ:

....Read more >>

No votes yet

What Does Turkey Think?

Sevak Artsruni, Yerevan, 10 May 2015

In response to “Loss of Memory is Not an Argument” article by Dikran Pashabezian (Keghart, April 6, 2015), I would like to share with Keghart readers excerpts from columns by Istanbul-based journalist Etyen Mahcupyan in "Daily Sabah"  (April 22 to May 8).

Mahcupyan’s thoughts are realistic and to the point. He rightly says that to change Turkey a new psychology is required in that country. The psychology must free the Turkish mind of the “old devils”. He says that the Kemalist republic maintained the Unionists’ policy almost unchanged. Along with politicians, ideologues, bureaucrats, and businessmen it included Unionists who constituted the backbone of the new Turkish republic.   ....Read more >>

No votes yet

Մե՜ղք Է Սրբութիւնը Սրբապղծել

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան , «Լուսաբաց», 9 Մայիս 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ իր իշխանապետութեան տրամադրութեան տակ դրուեցան հայ ազգի ուժականութիւնը ներկայացնող ամէն տեսակի եւ մակարդակի գործ ու աշխատանք, որ­պէս­զի յաջող դառնար հարիւրամեակի նշումը Հայկական Ցեղասպանութեան։ Շատեր նոյնիսկ ար­դար գտան հայրենի իշխանութիւններուն կողմէ կիրարկուած բանտարկութեան եւ ծեծի միջոցները աքթիւիսթներու դէմ, որոնք կը փորձէին խաղաղ միջոցներով լսելի դարձնել ժողովուրդին տնտե­սա­կան ցաւը փտածութեան (corruption), անգործութեան եւ կաշառակերութեան դէմ։

... ամօթ է եւ անընդունելի, որ Սարգսեանի «Հանրապետական» կուսակցութեան վար­չա­ձեւը իրեն ենթակայ դարձուցած է Հայաստանի դատական եւ օրէնսդիր մարմինները, ճիշդ այն­պէս ինչպէս կ’ընէին Լատին Ամերիկայի եւ արաբական տապալած բռնատիրութիւնները։

Հարիւրամեակի նշումի յաջողութեան պատիւն ու վարկը (credit) յուսանք որ չեն դառնար թա­գադ­րութեան միջոց մեր հայրենի իշխանութիւններուն, որ անոնք շարունակեն իրենց մենաշնորհ­եալ դասակարգի վարչաձեւը եւ ժողովրդավար չըլլալու ամօթալի աշխատելաձեւը։

....Read more >>

No votes yet

"All Rise, the Court Is in Session"

Yeghishe  Hajakian, New Jersey, 5 May 2015

On April 12, 2015  a mostly Armenian audience followed with utmost attention and emotional involvement watching the play “ALL RISE, THE COURT IS IN SESSION” as Soghomon Tehlirian’s court proceedings were evolving on the stage of The Symphony Space, in Manhattan, New York.

Tehlirian gunned down Talaat Pasha, the Ottoman Grand Vizier (Prime Minister), for having been the chief organizer and perpetrator of the Armenian genocide. The shooting happened in daylight in Berlin on March 15, 1921.  He waited with his foot on the fallen Talaat  for the German police to arrive to the scene and arrest him.  Tehlirian was tried for murder but was acquitted  by the German court.  He was defe­nded by three prominent lawyers including Theodor Niemeyer, professor of law at Kiel University, and prominent witnesses called to the court like Johannes Lepsius, General Liman von Sanders, Armin Wegner, and genocide survivor bishop Grigoris Balakian great-uncle of Peter Balakian, the American-Armenian writer and poet.  The court came to its decision in less than an hour. ....Read more >>

No votes yet

Armenia Relief Fundraising Badge

Noubar Nick Pezikian, Sydney, April 2015

This is the story of a little tin badge issued in Melbourne, Australia in 1917 and its connection to the Armenian Genocide and Australian history. As a badge collector, I knew about the badge, but as the centenary of the Armenian Genocide came closer my curiosity led me to research its history.

Over the course of the past hundred years the Armenian Genocide has been documented thoroughly and extensively by Armenian and non-Armenian sources. Information on the Genocide has been provided by the eyewitness accounts of genocide survivors, foreigners working as diplomats or missionaries and Australian soldiers engaged in WWI. ....Read more >>

No votes yet

Looking Back and Going Forward

This article is an edited version of a presentation given in April before a Massachusetts Armenian American audience.-Ed.

David Boyajian, Massachusetts, April 2015

There is a cynical saying that contains a kernel of truth: “One death is a tragedy, a million deaths is a statistic.”

This may apply to the Armenian genocide committed by Turkey from 1915 to 1923.  It truly is hard to conceive of 1,500,000 murders unless you or your family experienced this genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Genocide Commemorations in Paris

Glimpses by a participant

24 April 2015

Some 20,000 people gathered in the evening of April 24 near the Paris genocide memorial (the statue of Gomidas Vartabed, place du Canada) in a high-end neighborhood of town for the centennial commemorations of the Armenian Genocide. The large number of young people impressed us immediately. In addition to Armenian speakers, Mayor Anne Hidalgo and Prime Minister Manuel Valls delivered addresses but the crowd was so noisy and boisterous that it was impossible to hear the politicians unless one was close to them. Still, we grasped a few words.

Television stations covered the event extensively, and aired Valls' remarks about the massacres of Christians in the Near East. A ceremony also took place at the Arc de Triomphe de l'Etoile, with Armenian-French veterans and scouts who then marched down the Champs-Elysées accompanied by a band, and joined the crowd. After that, everyone marched along the Seine, towards the Turkish Embassy. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

NCWA Head Explains April 24+1

  ....Read more >>

No votes yet
Syndicate content
pendreschekednes
randomness