Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

Senator Cools Blows Hot Air…As Usual

 Editorial, 22 November 2014

Since Canada recognized the Genocide of Armenians nearly a decade ago, the Turkish Embassy in Ottawa has worked diligently behind the scenes to have the decision reversed. The Turkish lobby has developed a higher profile in Ottawa by sponsoring and hosting cultural and social events; it has helped establish Turkish-Canadian “friendship” groups, boosted Turkish community organizations, erected  several monuments of some propaganda value, courted politicians and sent them on “familiarization” junkets to Turkey. Embassy officials have haunted Parliament Hill corridors with increasing frequency. Meanwhile, the Armenians have assumed Canada’s decision is carved in stone. They have thus ignored the insidious Turkish threat.

Enter Senator Anne Cools. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (11 votes)

Meet Memoirist Kahvejian in Glendale

Keghart.com Editor Jirair Tutunjian's "Five-Year-Old Urfa Boy Remembers" review appeared on Sept. 20, 2014. Mr. Tutunjian will present the author and discuss the book at Abril Bookstore on Dec. 6, 2014 ( 7:30 p.m.) in Glendale, California.--Ed.

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

An Artist's Journey

  ....Read more >>

No votes yet

Robertson QC Discusses Armenian Genocide

Human rights lawyer Geoffrey Robertson QC discusses in his new book
('An Inconvenient Genocide') the Armenian Genocide

Click on the below link to view the video (7:41)

abc.net.au

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Adept at Self-Sabotage

Keghart.com Report, 22 November 2014

North American communities where Armenian voters have a significant presence can be counted on the fingers of one hand. But rather than utilize this strength, sometimes these Armenian communities—or their leadership—inexplicably sabotage their potential clout by splitting the Armenian vote at election time. Their modus operandi is often fielding two competing Armenian candidates. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4 (8 votes)

Odyssey of Death and Resurrection

Moris Farhi, Vice President of International PEN, November 2014

I am honoured to pen a few words to Agop J. Hacikyan’s (co-auther Jean-Yves Soucy) unforgettable novel, A Summer Without Dawn, now published, as a special edition, in commemoration of the Armenian genocide on its centenary anniversary.

As my original review, written some twelve years ago – and included below – states most affirmatively, A Summer Without Dawn, is one of those rare books that will attain immortality and be considered by future generations as a witness of Biblical dimensions to the Armenian passion. It has already established itself as the best and most loved historical novel on the subject.

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Զգույշ Խոսիր Հայաստանում Be Careful in Armenia

 

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Azerbaijan Sabotages Canadian Websites

November 19, 2014

The websites of several  Armenian-Canadian organizations were hacked on Nov. 16 and Azerbaijani propaganda was placed on the sites, reports the Armenian National Committee of Canada. Among the sites attacked were the "Horizon" weekly and the ANCC website. The latter has called on Canadian, provincial and regional governments to strongly condemn such heinous and racist acts.

"We need the Canadian governmental actors to publicly condemn these  acts as they are becoming more and more frequent. This is not the first time that Armenian-Canadian websites have been violated by Azeri and Turkish hackers," said Dr. Girair Basmajian, president of the ANCC. "Other similar violent incidents took place in 2008, where members of Armenian youth organizations were threatened with sword and blood by Turkish and Turkic ultra-nationalist Grey Wolves." ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Հայրենիքի Ազատագրութեան Զինուորները

Գրախոսություն

Դոկտ. Արմենուհի Կոստանյան, Մարբուրգ, Գերմանիա, 19 Նոյեմբեր 2014

Ժամանակակից հայագիտության առանցքային հարցերից է 19-րդ դարի վերջին քառորդում ձևավորված և մինչև մեր օրերը գործունեություն ծավալող հայ ազգային կուսակցությունների պատմության, իսկ Հայոց Մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի նախօրեին նաև Հայոց ցեղասպանության շրջանում հայկական կուսակցությունների գործունեության ուսումնասիրությունը:

Սոցիալ-դեմոկրատական Հնչակյան կուսակցության գործունեությանը նվիր­ված արժեքավոր ուսումնասիրությունների շարքը լրացնելու է գալիս դոկտոր Աբել քահանա Մանուկյանի «Հայրենիքի ազատագրութեան բանակին համոզուած զինուոր­ները» գիրքը: Հնչակյան կուսակցության պատմության համար կարևորագույն երկու դրվագներին՝ 1887թ. կուսակցության հիմնադրմանը և 1915թ. հունիսի 15-ին Կ. Պոլ­սում Հնչակյան քսաներկու գործիչների կախաղանին նվիրված հետազոտությունն իրականացված է Հայոց պատմությանը միահյուսված: Գրքում շրջանառված նորա­հայտ փաստաթղթերը և մամուլի՝ մոռացությունից դուրս բերված վկայությունները նոր լույս են սփռում Հայաստանի 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին քառորդների պատմության բախտորոշ իրադարձությունների վրա: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

British Response to Armenian Massacres of 1914-'23

Part 1: Official Response

Katia Minas Peltekian, Beirut, 18 November 2014

While most contemporary scholars focus on the American, political and public, response to the massacre of the Armenians at the hands of the Turks in the early 20th century, the British reaction has not been given due attention. This five-part series demonstrates Britain’s official and public interest in Armenia and the Armenians during WWI as well as the following few years until the signing of the Lausanne Treaty.

Britain’s response to the ongoing massacres of the early 20th century has not got much attention and needs to be studied in more detail. Britain was present in the region and actually interested in the Ottoman Empire long before the United States. Britain was more politically involved in the region because of the conflict with the Russian Empire; and Britain was more interested in the Levant because of the silk route trade to India and the Far East. Official United States had shown not much interest in that region, even after the Great War. In fact, one of the reasons the US Senate rejected the mandate for Armenia was that America was simply not interested in foreign lands. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

After the Breakage

By Krikor Zohrab * (1861 to 1915)
Translated by Vahe H. Apelian

Certainly the cup sitting in its saucer was made of superbly crafted crystal when he gave it to me as a gift.

He was a friend to whom I had rendered a small service.  He had said it wasn't much of a thing he had given. After he left, I glanced over it casually. He had picked the cup so I would remember him as I sipped my coffee.

The transparent crystal made it obvious that it was the finest of its kind. It had the logo of a famous producer of crystal goods. The logo, imprinted in a red ring, read 1844. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Անապատի Մեղեդիներէն Աշնանային Համանուագ

Մովսէս Ծիրանի, Պէյութ, 17 Նոյեմբեր 2014

Բազմաթիւ ու բազմատեսակ արուեստագէտներ, աւելի ճի'շդը արուեստով զբաղողներ, յատուկ որոշումով, ուսումնասիրութիւններով ու երբեմն նոյնիսկ երկարատեւ աշխատանքով փորձած են ու կը շարունակեն փորձել ինքնատիպ ու գրաւիչ ոճի արհեստական կաղապարման, քաջ իմանալով որ ինքնատպութիւնը կենսական բանալի է յաջողութեան: Անոնք առհասարակ չեն յաջողած ու չեն յաջողիր, որովհետեւ ինքնուրոյնութիւնը կը փնտռեն իրենցմէ դուրս՝ արտաքին աշխարհի ձեւականութեան մէջ, անտեսելով ներաշխարհի խորքայինը, որ գրաւականն է սեփական Եսի բացայայտման ու դրսեւորման:

Հարճը 40"x42"

Նոյն տրամաբանութեամբ դժուար թէ գեղանկարիչ մը կարողանայ ի մի բերել Եգիպտոսի կիզիչ, անապատային ու միագոյն աւազուտներն ու Գանատայի աշնանային, զով ու երփներանգ բնութեան տպաւորութիւններն ու արտայայտչաձեւերը. ու անցընելէ ետք զանոնք իր հոգեմտաւոր պրիսմակէն, դրսեւորել կտաւի վրայ իբրեւ ուրոյն ու գրաւիչ ոճ ունեցող ստեղծագործութիւն: Փաստօրէն եթէ ան ի վերուստ օժտուած չըլլար արուեստագէտի համապատասխան խառնուածքով ու տաղանդով, պիտի չյաջողէր: Այս բոլորը ի յայտ եկան ու բացայայտուեցան Պերճ Չաքէճեանի արուեստին մէջ, ենթագիտակցաբար ու տարերայնօրէն: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Yellow Brick Road to Oklahoma

By Jirair Tutunjian, Toronto, 16 November 2014

Bartlesville is a small town in Oklahoma; for many Americans a flyover, drive-through state which rarely makes national headlines. But 90 years ago Bartlesville was the “Houston of America”, the energy-industry heart of the country. One of the pioneers who put Bartlesville (pop. 4,147 in 1920) on the global petroleum map was an engineer who had come from distant and troubled lands. He had landed in the United States in 1923 with his wife and year-old daughter…and a device he had invented which he believed would revolutionize the global petroleum industry. The inventor had escaped from Russia and the Bolshevik Revolution to Germany via Istanbul. The crash of the Weimar republic’s economy and subsequent bedlam had forced him to try his luck across the ocean. After a brief stay in Detroit (the budding motor industry capital of America), he had headed to Southern California, a region studded by derricks pumping newly-discovered oil wells. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Արևմտյան Հայաստանի Հայերի Վերազարթոնքը

Կենտրոն, 15 Նոյեմբեր 2014

Արևմտյան Հայաստանի հայերի ազգային վերազարթոնքը յուրաքանչյուր օր նոր թափ է հավաքում: Եթե 3-4 տարի առաջ հատուկենտ մարդիկ էին խոսում իրենց հայկական արմատների մասին, այսօր արդեն տարբեր քաղաքներում ստեղծում են հայրենակցական միություններ և վերականգնում մեկ դար առաջ կորցրած սեփականության իրավունքը: Ամենաթարմ օրինակը, որ տեղի է ունեցել բառացիորեն օրեր առաջ, Մուշի հայկական գերեզմանատունը ցանկապատելու և Գևորգ Չաուշի շիրիմը նորոգելու քայլն է:

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Mad, Bad Theories of Lawrence of Arabia

Lincoln Steffens, Paris, 1919

Author and investigative reporter Lincoln Steffens was one of the most celebrated American foreign correspondents during WWI. While he was in Paris to report on the Peace Conference (1919), he interviewed T.E. Lawrence.  The encounter turned out to be one of oddest and revealing interchanges in journalism. Steffens described it as “the queerest I ever had in all my interviewing life.” One of the shortcomings of the interview is Steffens’ frequent and admitted speculations of what British soldier, spy, author, diplomat meant or intended. This is an excerpt from the meandering interview.—Editor.

It was my interview. It was in his room, at his hotel, but I asked for it and my purpose was to learn from this Imperial pioneer about the practical politics of Asia Minor and the Near East. And I thought I was directing the course of the conversation. It only occurred to me afterwards, with some shock, that he also had a purpose, and that his purpose was to load me up with British propaganda for the American mandate over the Armenians.  I was amazed and not a little humiliated to discover that I had chiefly reasons—reasons which appealed to me, a self-determinist in theory—why we Americans should go halfway around the world to take charge of the Armenians and not only save them from the Turks, Greeks, French, Italians, British and themselves, but, somehow, to save ourselves from ourselves and them. He said, for example, that the Armenians were “the last word in human impossibility.” They correspond, as a “race, with the last man” in academic debate. To an under-dog fancier like me, the undermost dog among nations had, and it has, an irresistible fascination. And I said so. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Who's Who of the Turkish Press

To come to an agreement with an antagonist, it's obvious that one must understand where that entity "is coming from". And to comprehend where Turkey--the number-one antagonist of Armenians--stands on various Armenian/Turkish issues, it's imperative that Armenian readers follow the Turkish press. The below article is a useful guide to major Turkish press outlets and where they stand on the political spectrum.--Editor.

Adam McConnel, Serbestiyet, 27 October 2014

Hand-wringing over the dire oppression that the Turkish press is subject to has been a constant feature of international press coverage of Turkey for seven or eight years now. After the recent kerfuffles that some international publications have gotten caught up in over their Turkish coverage, one might have experienced heightened curiosity about exactly what the Turkish Fourth Estate’s condition is. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Erdogan’s Neo-Ottoman Bombast

Editorial, 16 November 2014

A few years of healthy economic stats and Recep Tayyip Erdogan hails Turkey as a rising superpower, a hegemone, although the rug can be pulled from underneath Ankara by Europe (economically) and the US (diplomatically) if the president of Turkey and his sidekick Davutoglu cross the line.

To bolster Turkey’s status and make their ambitious credible, Turkey’s Dynamic Duo has, in recent years, promoted a lunacy called neo-Ottomanism… Back to the Future for Turkey and the lands the Ottomans misgoverned for more than 400 years. The Turkish Batman and Robin said recently that Syria, Palestine, Egypt and other Ottoman occupied lands are domestic affairs for Turkey. Since the twins are marketing neo-Ottomanism and cajoling Muslims to peer at the Ottoman Empire with rosy glasses, it’s worthwhile to take a look at that empire. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)

Goodbye, Columbus

Jirair Tutunjian, Toronto, 16 November 2014

Poor, abused, ignored Christopher Columbus. Despite his best efforts, the Genoese navigator was never appreciated by the Spanish rulers on whose behalf he recklessly sailed west to find a new route to India. And then the hemisphere that he discovered was named after Amerigo Vespucci by an ignorant German cartographer.

To add insult to injury, some years ago archeologists declared the Vikings had settled in what is now Canada and New England centuries before the Nina, Pinta and Santa Maria chased the sun. And now comes the final insult from archeologist-alchemist-geographer-historian extraordinaire Recep Tayyip Erdogan, who when not making earth-shattering discoveries, moonlights as the absolute ruler of Turkey with a $600-million brand-new presidential palace to prove it. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.4 (7 votes)

Truths and Lies

David Fromkin, "A Peace to End All Peace", 2009

This is an excerpt from historian Fromkin’s “A Peace to End All Peace” (A Holt Paperback, 2009) about the First World War.—Editor

According to the Turks, in 1914-15 Russian efforts at subversion behind Ottoman lines were directed across the frontier at the Armenians of northeastern Anatolia, adjacent to Russian Armenia. The subject has been a subject of violent controversy ever since. ....Read more >>

Your rating: None Average: 3 (2 votes)

Լիբանանահայ Բժիշկի Հանրօգուտ Ծրագիրը

Հարցազրույց՝ Լիբանանահայ Բժիշկ, Անեսթեզիոլոկ
Պօղոս Գարավերտեանի Հետ

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 12 Նոյեմբեր 2014

Բժիշկ Պօղոս Գարավերտեանը  Շրջանաւարտ է Երեւանի Պետական Բժշկական ինստիտուտից (1972): Մասնագիտացել է որպէս անեսթեզիոլոկ Երեւանի կլինիկական հիւանդանոցում, ապա ուսումը շարունակել է Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանում։ 1979 թ.ին տեղափոխուել է «Սուրբ Գէորգ» հռչակաւոր հիւանդանոցը ուր պաշտօնավարում է  մինչեւ այսօր:

Համո Մոսկոֆեան.- Կարո՞ղ էք ծանօթացել Յոյն և Ռուս-Ուղղափառ եկեղեցիների ջանքերով կառուցուած «Սուրբ Գէորգ» հռչակաւոր հիւանդանոցը: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)
Syndicate content
pendreschekednes